Občianske združenie Bike team Karpaty

Bike team Karpaty – kto sme a čo robíme

Cykloklub Bike team Karpaty je dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú záujmové činnosti v oblasti športu a telesnej výchovy. Členom cykloklubu sa môžu stať všetci priaznivci cyklistiky, cykloturistiky, ktorí uznávajú ciele cykloklubu, stanovy cykloklubu, aktívne sa zúčastňujú na podujatiach cykloklubu, presadzujú záujmy cykloklubu a uhradia členský príspevok. Ak ide o osobu mladšiu ako 18 rokov, je podmienkou členstva súhlas zákonného zástupcu.

Cykloklub Bike team Karpaty je právnicky subjekt, vystupuje v právnych vzťahoch pod svojim menom a nesie zodpovednosť, ktorá z týchto vzťahov vyplýva. Cykloklub sa riadi schválenými stanovami a ustanoveniami príslušných zákonov, ak sa dotýkajú činnosti tohto združenia. Štruktúrne prvky cykloklubu a ich zástupcov ustanovuje a odvoláva  na základe demokratických, priamych volieb valné zhromaždenie. Rozhoduje nadpolovičnou väčšina hlasov prítomných členov.

Cieľom činnosti cykloklubu je starať sa o rozvoj cyklistiky v mieste pôsobenia cykloklubu a jeho blízkom okolí, vytvárať podmienky pre činnosť svojich členov, pre ich kvalitnú prípravu a účasť v súťažiach, dbať o zdravý rozvoj detí a mládeže, vytvárať materiálne podmienky pre športovú činnosť, spolupracovať s miestnymi, štátnymi a spoločenskými organizáciami v prospech rozvoja cyklistiky. Podporovať zdravý všestranný rozvoj v oblasti športu a telesnej výchovy, pozitívny vplyv na zdravie človeka. Poskytovať možnosti pre rozvoj, prosperitu a záujmy jednotlivých členov.

K splneniu tohto poslania spolupracuje s ďalšími cykloklubmi a organizáciami príbuzného zamerania.

Aktivity cykloklubu sú najmä:

 • podpora športového rozvoja detí a mládeže,
 • ochrana a tvorba životného prostredia, kultúrneho bohatstva,
 • podpora vzdelávania a celoživotného vzdelávania v oblasti športu a zdravej výživy,
 • oživenie záujmu detí, mládeže a obyvateľstva o kultúrne, spoločenské, športové, historické a iné dianie,
 • organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, prístupných širokej verejnosti,
 • podpora rozvoja cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce,
 • zdravotná výchova členov, najmä v oblasti dodržiavania správneho stravovania a pitného režimu pred, počas a po vykonávaní športových aktivít,
 • spolupráca s inými organizáciami a združeniami za účelom rozvoja športovej činnosti detí a mládeže,
 • účasť členov cykloklubu na rôznych športových aktivitách.

K podpore aktivít uvedených vyššie združenie vykonáva predovšetkým tieto činnosti:

 • spolupráca s fyzickými a právnickými osobami, inštitúciami, združeniami, orgánmi verejnej správy a pod. v tuzemsku i v zahraničí,
 • organizovanie školení, kurzov, seminárov, workshopov, letných univerzít, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí,
 • reklamná a propagačná činnosť,
 • výskum trhu a verejnej mienky,
 • vydavateľská činnosť,
 • koordinácia aktivít mládeže a poradenstvo v oblasti mládežníckej politiky a spolupráce.

Organizácia cykloklubu

 • Valné zhromaždenie
 • Výkonný výbor
 • Revízna komisia
 • Členovia cykloklubu

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom cykloklubu. Valného zhromaždenie sa zúčastňujú všetci členovia klubu. Výkonný výbor je riadiacim a výkonným orgánom cykloklubu v období medzi výročnými schôdzami cykloklubu. Revízna komisia vykonáva kontrolu hospodárenia cykloklubu a vykonáva inventarizáciu majetku. Správu predkladá na valnom zhromaždení.

Zakladajúci členovia Bike teamu Karpaty:

Zdenko Bošanský, Július Radoš, Michal Bačkovský, Viliam Somolányi

O čo nám teda ide:

Bike team Karpaty sa pripravuje na aktívnu účasť v pretekoch konaných v nasledujúcom roku. Podľa
možností by sme chceli absolvovať čo najviac pretekov konaných v rámci Škoda Bike Open Tour a s juniormi sa plánujeme zúčastniť niekoľkých pretekov Detskej tour Petera Sagana. Taktiež plánujeme účasť na Bikefeste konaného v Kálnici. Je to najväčší bike festival konaný v SR a ČR v rámci ktorého plánujeme účasť v pretekoch Enduro a Maratóne. Plánujeme účasť na najnáročnejších maratónoch konaných v Európe – HERO Dolomites a Salzkamergut Mountainbike trophy.

Čo vieme ponúknuť:

Naši jazdci pretekajú v teamových dresoch na ktorých je možné využiť plochu na umiestnenie reklamy. V rámci pretekov sa snažíme štartovať z prvej rady alebo upútať iným spôsobom a tým zabezpečiť publicitu. Cykloklub bude mať na najznámejších Sociálnych  sieťach  svoj profil v rámci ktorého je možné umiestniť logá poprípade odkazy na našich sponzorov. Taktiež plánujeme sprevádzkovať internetovú stránku kde budú umiestnené logá a prekliky na sponzorov. Nakoľko chceme rozširovať naše rady aj o deti a mládež plánujeme organizovanie akcií pre deti v rámci ktorých by sme učili zdokonaľovanie techniky jazdy na bicykli. Je možné, že narazíme na nejaký skrytý talent.

Dresy s logami sponzorov plánujeme nosiť aj v rámci tréningov počas ktorých sa presúvame po celej Bratislave a Malých Karpatoch čím istým spôsobom zabezpečujeme viditeľnosť log sponzorov. Dúfame, že zo stúpajúcou úrovňou nášho cykloklubu a zvyšovaním výkonnostnej úrovne jednotlivých členov sa dostavia aj nejaké výsledky.

Taktiež môžeme v prípade generálneho sponzora požiadať Slovenský zväz cyklistiky o registráciu klubu s názvom v ktorom by bolo meno generálneho sponzora.

Ak sme Vás oslovili napíšte nám: biketeamkarpaty@gmail.com